سایت دار الوکلا مشاوره حقوقی و وکالت در تهران و کرج

۰۲۶-۳۲۳۱۱۷۸۶

آیا مشاوره رایگان نیاز دارید ؟

قانون پیشگیری از وقوع جرم

 

وقوع جرم پدیده‌اي جهانی است که همواره جزء چالش‌هاي اساسی جوامع بشري بوده است. افزایش تجربه‌هاي بشري در مقابله با وقوع جرم نشان داده که نمیتوان تنها با استفاده از ابزارهـاي کیفـري ماننـد جـرم انگـاري‌هـاي متعدد، وضع مجازاتهاي کیفري، تعقیب و کیفر امیدي به پیشگیري از وقوع و کـاهش نـرخ جـرم و آسـیب‌هـاي اجتماعی داشت.

از آنجا که جرم به عنوان پدیده‌اي انسانی- اجتماعی و محصول تعامـل انسـان و اجتمـاع اسـت و ویژگی‌‎هاي فردي و شخصیتی و محیطی در آن مؤثر است؛ امـروزه در مطالعـات، برنامـه هـا و اقـدامات دولـت هـا و سازمانهاي ملی، منطقه‌اي و فراملی مطالعات اجتماعی با رویکرد پیشگیرانه در ابعاد اجتمـاعی و محیطـی جایگـاه ویژه‌اي پیدا کرده است. از این رو با طرح‌ریزي‌ها و برنامه‌هاي مدون و مشخص و برداشتن قدم‌هاي برنامه‌ریزي شده سعی در کاهش و کمرنگ کردن فرصتها و انگیزه‌هاي بزهکارانه دارند تا از این طریق بتواننـد از شـدت و افـزایش
نرخ بزهکاري در جامعه بکاهند. اثربخشی این سیاست‌ها در کشورهاي مختلف موجب شده در ایران نیز برنامه‌ریزي براي کنترل جرم با هدف پیش‌بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش بـراي کـاهش فرصـت هـاي بزهکارانـه در ردیف اهداف مهم دستگاه قضایی قرار گیرد

دریافت فایل pdf قانون پیشگیری از جرم

 

http://قانون پیشگیری از جرم

1 1 رای
امتیاز این مقاله
Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments

ورود و ثبت نام وکلا

وکیل محترم لطفا جهت همکاری و عضویت مشخصات خود را تکمیل نمایید .