سایت دار الوکلا مشاوره حقوقی و وکالت در تهران و کرج

۰۲۶-۳۲۳۱۱۷۸۶

آیا مشاوره رایگان نیاز دارید ؟

اظهارنامه

تعریف اظهارنامه

” اظهارنامه در لغت ترکیبی است تشکیل شده از دو واژه اظهار و نامه ” معنی و مفهوم نامه برای هر فرد گویاست اما اظهار در لغت به معنای ظاهر کردن آشکار کردن و بروز دادن است در حقوق اظهارنامه عبارت از برگی است قانونی که با آن افراد می توانند حق خود را از مدعی‌علیه مطالبه و یا اظهارات و سخنان و ادعای خود را به اطلاع او برساند

کامل‌ترین تعریف را از اظهارنامه دکتر مدنی ارائه می‌دهد و بیان می‌دارد:« اظهارنامه عبارت از برگی است که ضمن آن هر کس می تواند حق خود را از طرف مطالبه نماید و اگر اظهاراتی دارد به طریق رسمی به طرف مقابل ابلاغ نماید و از او جواب بخواهد.»

مبنای قانونی اظهارنامه در حقوق ایران ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می دارد:

« هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل مطالبه نماید مشروط بر اینک موعد مطالبه رسیده باشد به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می شود»

تبصره: اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند

برای مشاوره حقوقی و هماهنگی با دفتر می توانید از طریق سامانه های ارتباطی اقدام نمایید 

موارد مندرج در اظهارنامه

 برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که شامل مواد زیر است

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

که در این قسمت ارائه کننده مشخصات خود که شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود می شود را قید میکند منظور از ارسال کننده همان متقاضی ارسال اظهارنامه است​

موضوع اظهارنامه​

عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه قسمت خلاصه اظهارات شرح داده میشود. مانند: مطالبه طلب، استرداد سند، رفع مزاحمت و….​

مشخصات و اقامتگاه مخاطب یا اظهار شونده​

که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته میشود.​

موارد مندرج در اظهارنامه

نظر به رسمی بودن جایگاه اظهارنامه وفق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و آثار حقوقی و قانونی حاصل از ثبت و ارسال و ابلاغ آن، کیفیت و نحوه تنظیم اظهار نامه در موضوعات مختلف بسیار حائز اهمیت است از این رو برای پیشگیری از آثار حقوقی زیان‌بار و مدیریت حقوقی استفاده از پیامدهای حقوقی مورد نظر و قابل استناد توجه به نکات اجمالی ذیل در امر نگارش و تنظیم اظهارنامه بسیار مهم است

ویژگی های اظهار نامه

ورود و ثبت نام وکلا

وکیل محترم لطفا جهت همکاری و عضویت مشخصات خود را تکمیل نمایید .